سه شنبه 29 آبان 1397
November 20, 2018
در این قسمت وضعیت آب و هوای لحظه ای شهر های مختلف و ساعات طلوع و غروب خورشید نمایش داده شده است
وضعیت آب و هوا
اراک
کمترین
3°
فعلی
4°
بیشترین
11°
طلوع آفتاب : 06:52
غروب آفتاب : 17:06
اردبیل
کمترین
-1°
فعلی
1°
بیشترین
14°
طلوع آفتاب : 07:05
غروب آفتاب : 17:03
ارومیه
کمترین
3°
فعلی
4°
بیشترین
13°
طلوع آفتاب : 07:14
غروب آفتاب : 17:16
اصفهان
کمترین
6°
فعلی
8°
بیشترین
13°
طلوع آفتاب : 06:39
غروب آفتاب : 17:03
اهواز
کمترین
13°
فعلی
16°
بیشترین
23°
طلوع آفتاب : 06:49
غروب آفتاب : 17:17
ایلام
کمترین
12°
فعلی
13°
بیشترین
20°
طلوع آفتاب : 07:02
غروب آفتاب : 17:21
بجنورد
کمترین
-1°
فعلی
-1°
بیشترین
8°
طلوع آفتاب : 06:26
غروب آفتاب : 16:29
بندر عباس
کمترین
21°
فعلی
21°
بیشترین
29°
طلوع آفتاب : 06:10
غروب آفتاب : 16:54
بوشهر
کمترین
22°
فعلی
23°
بیشترین
23°
طلوع آفتاب : 06:35
غروب آفتاب : 17:14
تبریز
کمترین
-1°
فعلی
0°
بیشترین
8°
طلوع آفتاب : 07:12
غروب آفتاب : 17:10
تهران
کمترین
7°
فعلی
9°
بیشترین
14°
طلوع آفتاب : 06:46
غروب آفتاب : 16:57
خرم آباد
کمترین
3°
فعلی
4°
بیشترین
12°
طلوع آفتاب : 06:54
غروب آفتاب : 17:14
رشت
کمترین
10°
فعلی
10°
بیشترین
18°
طلوع آفتاب : 06:58
غروب آفتاب : 17:01
زاهدان
کمترین
5°
فعلی
5°
بیشترین
20°
طلوع آفتاب : 05:57
غروب آفتاب : 16:32
زنجان
کمترین
0°
فعلی
2°
بیشترین
13°
طلوع آفتاب : 07:00
غروب آفتاب : 17:07
ساری
کمترین
6°
فعلی
7°
بیشترین
15°
طلوع آفتاب : 06:40
غروب آفتاب : 16:47
سمنان
کمترین
6°
فعلی
11°
بیشترین
15°
طلوع آفتاب : 06:38
غروب آفتاب : 16:49
سنندج
کمترین
3°
فعلی
4°
بیشترین
13°
طلوع آفتاب : 07:04
غروب آفتاب : 17:16
شهرکرد
کمترین
-1°
فعلی
-1°
بیشترین
3°
طلوع آفتاب : 06:42
غروب آفتاب : 17:07
شیراز
کمترین
2°
فعلی
4°
بیشترین
7°
طلوع آفتاب : 06:30
غروب آفتاب : 17:05
قزوین
کمترین
4°
فعلی
4°
بیشترین
14°
طلوع آفتاب : 06:53
غروب آفتاب : 17:00
قم
کمترین
5°
فعلی
6°
بیشترین
12°
طلوع آفتاب : 06:47
غروب آفتاب : 17:02
گرگان
کمترین
-1°
فعلی
0°
بیشترین
6°
طلوع آفتاب : 06:36
غروب آفتاب : 16:43
مشهد
کمترین
2°
فعلی
2°
بیشترین
7°
طلوع آفتاب : 06:15
غروب آفتاب : 16:23
مهاباد
کمترین
2°
فعلی
3°
بیشترین
13°
طلوع آفتاب : 07:12
غروب آفتاب : 17:18
همدان
کمترین
4°
فعلی
5°
بیشترین
15°
طلوع آفتاب : 06:56
غروب آفتاب : 17:11
کرج
کمترین
5°
فعلی
6°
بیشترین
11°
طلوع آفتاب : 06:49
غروب آفتاب : 17:00
کرمان
کمترین
1°
فعلی
2°
بیشترین
11°
طلوع آفتاب : 06:11
غروب آفتاب : 16:43
کرمانشاه
کمترین
4°
فعلی
5°
بیشترین
16°
طلوع آفتاب : 06:59
غروب آفتاب : 17:15
یاسوج
کمترین
11°
فعلی
12°
بیشترین
15°
طلوع آفتاب : 06:35
غروب آفتاب : 17:07