دوشنبه 31 تیر 1398
July 22, 2019
در این قسمت وضعیت آب و هوای لحظه ای شهر های مختلف و ساعات طلوع و غروب خورشید نمایش داده شده است
وضعیت آب و هوا
اراک
کمترین
20°
فعلی
35°
بیشترین
35°
طلوع آفتاب : 06:16
غروب آفتاب : 20:23
اردبیل
کمترین
11°
فعلی
30°
بیشترین
32°
طلوع آفتاب : 06:12
غروب آفتاب : 20:37
ارومیه
کمترین
24°
فعلی
34°
بیشترین
36°
طلوع آفتاب : 06:25
غروب آفتاب : 20:46
اصفهان
کمترین
23°
فعلی
36°
بیشترین
37°
طلوع آفتاب : 06:13
غروب آفتاب : 20:10
اهواز
کمترین
32°
فعلی
49°
بیشترین
49°
طلوع آفتاب : 06:27
غروب آفتاب : 20:20
ایلام
کمترین
32°
فعلی
45°
بیشترین
45°
طلوع آفتاب : 06:31
غروب آفتاب : 20:33
بجنورد
کمترین
20°
فعلی
35°
بیشترین
36°
طلوع آفتاب : 05:38
غروب آفتاب : 19:58
بندر عباس
کمترین
31°
فعلی
36°
بیشترین
36°
طلوع آفتاب : 06:05
غروب آفتاب : 19:40
بوشهر
کمترین
32°
فعلی
32°
بیشترین
33°
طلوع آفتاب : 06:25
غروب آفتاب : 20:06
تبریز
کمترین
20°
فعلی
30°
بیشترین
32°
طلوع آفتاب : 06:19
غروب آفتاب : 20:45
تهران
کمترین
31°
فعلی
40°
بیشترین
41°
طلوع آفتاب : 06:07
غروب آفتاب : 20:18
خرم آباد
کمترین
24°
فعلی
39°
بیشترین
40°
طلوع آفتاب : 06:24
غروب آفتاب : 20:25
رشت
کمترین
22°
فعلی
31°
بیشترین
32°
طلوع آفتاب : 06:10
غروب آفتاب : 20:30
زاهدان
کمترین
24°
فعلی
35°
بیشترین
37°
طلوع آفتاب : 05:43
غروب آفتاب : 19:27
زنجان
کمترین
20°
فعلی
35°
بیشترین
36°
طلوع آفتاب : 06:16
غروب آفتاب : 20:32
ساری
کمترین
23°
فعلی
32°
بیشترین
33°
طلوع آفتاب : 05:56
غروب آفتاب : 20:12
سمنان
کمترین
32°
فعلی
41°
بیشترین
41°
طلوع آفتاب : 05:59
غروب آفتاب : 20:10
سنندج
کمترین
21°
فعلی
35°
بیشترین
37°
طلوع آفتاب : 06:26
غروب آفتاب : 20:36
شهرکرد
کمترین
15°
فعلی
27°
بیشترین
27°
طلوع آفتاب : 06:17
غروب آفتاب : 20:13
شیراز
کمترین
20°
فعلی
29°
بیشترین
30°
طلوع آفتاب : 06:16
غروب آفتاب : 20:00
قزوین
کمترین
21°
فعلی
39°
بیشترین
39°
طلوع آفتاب : 06:10
غروب آفتاب : 20:24
قم
کمترین
24°
فعلی
38°
بیشترین
39°
طلوع آفتاب : 06:12
غروب آفتاب : 20:18
گرگان
کمترین
19°
فعلی
26°
بیشترین
26°
طلوع آفتاب : 05:52
غروب آفتاب : 20:08
مشهد
کمترین
20°
فعلی
30°
بیشترین
32°
طلوع آفتاب : 05:32
غروب آفتاب : 19:47
مهاباد
کمترین
19°
فعلی
35°
بیشترین
36°
طلوع آفتاب : 06:27
غروب آفتاب : 20:43
همدان
کمترین
21°
فعلی
37°
بیشترین
38°
طلوع آفتاب : 06:21
غروب آفتاب : 20:27
کرج
کمترین
23°
فعلی
39°
بیشترین
39°
طلوع آفتاب : 06:09
غروب آفتاب : 20:21
کرمان
کمترین
18°
فعلی
27°
بیشترین
27°
طلوع آفتاب : 05:54
غروب آفتاب : 19:41
کرمانشاه
کمترین
21°
فعلی
35°
بیشترین
38°
طلوع آفتاب : 06:25
غروب آفتاب : 20:31
یاسوج
کمترین
29°
فعلی
42°
بیشترین
43°
طلوع آفتاب : 06:17
غروب آفتاب : 20:06